Tài hoa nức tiếng sơn trung,
Nước mây vui thú một vùng Hoá Châu;
Thuyền lan, thơ túi, rượu bầu,
Cuộc cờ dưới nguyệt, trống chầu đêm xuân.

Bút tiên buông nhẹ nét thần,
Phiếm tơ khéo lựa mấy vần cung thương.
Cổ kim văn vũ ngàn chương,
Mỉm cười Lý, Đỗ, coi thường Tôn, Ngô.
Dòng thi lễ, chí giang hồ,
Lánh đường khoa bảng, ghét trò cân đai.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]