Dòng nước xanh xanh, uốn dịp cầu,
Bóng tùng chênh chếch ngả nương dâu,
Phất phơ mây khói, lầu cong mái,
Tuyết phủ Bồng Lai, núi bạc đầu...

Năm sắc mây lồng bóng nước xanh,
Đạm hoàng, phơn phớt cánh chim oanh,
Tử lam, rực rỡ mầu cung điện,
Bích lục, lơ thơ liễu rủ mành...

Mấy tiếng hoà âm gợn sóng thanh,
Vi vụ ti trúc gió đưa cành,
Vang lừng trước bệ, chuông đua khánh,
Giéo giắt cầm tiêu khúc lạc hành...

Mấy chữ Quỳnh, Dao rạng nét thần,
Hoành phi một bức chạm long vân,
Cột rồng mái phượng châu xen ngọc,
Bạch lạp rung rinh ánh toả trần.

Trướng gấm, ngai vàng, vẻ xuất nhân,
Mặt hoa da tuyết, nụ cười thân,
Một bà tóc bạc xưng Vương Mẫu,
Thể nữ xiêm hồng lướt dáng xuân...


Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990