Thôn trang bến cũ,
Sông nước mơ giăng,
Cành mai nẩy lộc,
Khóm trúc ra măng.

Mạ xanh dăm mẫu,
Ngan ngỗng lăng quăng.
Sáo diều vi vút
Mấy điệu trầm thăng.

Cố nhân hai cụ
Vui chuyện hữu bằng;
Học trò mươi chú,
Một ngọn thanh đăng.

Vần thơ kim cổ,
Câu được câu chăng;
Nỗi lòng soi tỏ,
May có chị Hằng...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]