Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/08/2020 16:36

Hay làm rồi lại cũng hay ăn,
Có một nhà ta tiếng dậy răn.
Tả hữu dàn ra nào các tướng,
Ngô lao đánh ráo ghẹo đông quân.
Hoả công chịu chước thày Gia Cát,
Bộ chiếu tài cao tướng Triệu Vân.
Đánh dẹp yên rồi ngồi chem chẻm,
Dồi dào ơn nước sướng muôn ngàn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]