Bao lâu việc nước nặng lo lường,
Nhờ lượng tâu lên đấng thánh vương.
Chánh khí Văn Sơn bia vẫn tạc,
Tinh trung Võ Mục sử treo gương.
Há quên bút Khổng tôn vương thất,
Thề múa đao Quan giữa chiến trường.
Nghĩa liệt tướng quân vang bốn cõi,
Xin theo bên ngựa đỡ giây cương.

tửu tận tình do tại