Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/08/2020 16:36

Chỉ sợ muôn dân nhuốm bụi hồng,
Ra tay một trận sạch như không.
Đền từ quét tước thêm vui mắt,
Đài các vào ra mới thoả lòng.
Lũ kiến bất tài xua mái bắc,
Đoàn trùng vô hại gạt tường đông.
Từ nhà mà nước, mà thiên hạ,
Cũng có tay mình mới sạch trong.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]