Sáng sớm ôm rau non,
Chủ đất ơn quá đậm.
Số thực, giữ sổ nêu,
Tóm lược cái còn chậm.
Diếp quắn như kim đâm,
Rau sam lá cũng rậm.
Mầu rau non xanh xanh,
Trong vườn ngày càng giảm.
Quan vườn chưa thấy kỳ,
Việc đời khó bàn tán.
Than ôi, loạn đã lâu,
Đồng rộng gai góc lắm.
Mới biết luống diếp quăn,
Rễ cỏ gấu xâm lấn.
Bọn xấu cản đường đi,
Thái độ sao kệch cỡm.
Lại tốt như rau sam,
Cậy sức át quỳ, nhẫm.
Chấm phá chẳng nên trò,
Lắt nhắt mà thành tấm.
Một khi vào trong rồi,
Còn mãi vết chích đậm.
Ca vang tránh xe binh,
Hái cỏ chi, kẻ ẩn.
Phu vườn ôm giỏ về,
Trăm mối lo bỗng cảm.

tửu tận tình do tại