Thành-đông núi xanh bao,
Gác sông gần mặt đá.
Mây trắng sáng nhẹ trôi,
Thành rộng trời chiều toả.
Hoa hiêm mưa dập vùi,
Giường sách gió tơi tả.
Vén rèm cò vụt bay,
Viên thuốc oanh rôm rả.
Kêu nhỏ đem rượu vò,
Thúc con đọc thi phú.
Cuối đời quen quan Nghiêm,
Huống chi thường gặp gỡ.

tửu tận tình do tại