Thần hèn cuộc sống dở,
Vua trước xa kiếm cung.
Giang Hán rề rề bệnh,
Thừa Minh chẳng đươc trông.
Ngày đầu bạc tiễn bác,
Thành Đan Phượng ghi lòng.
Kinh, Hành nằm vất vưởng,
Khuất, Tống nhớ mông lung.
Hết hồn thuyền bè lạc,
Trời lạnh nước sông trong.
Gan phổi như thấp thỏm.
Bèn vút tới trời hồng.

tửu tận tình do tại