Làn lâm gần đỉnh chót,
Sức kình át biển khơi.
Ông Trương ngay cạnh chúa,
Cung Hán, là sao trời.
Làm thơ đầu điện biếc,
Dâng rượu ngóng mây trôi.
Chiếu vua thường kiêm nhiệm,
Sáu kinh ghi giấy bồi.
Cung tặng thắt lưng đỏ,
Vua cho trái vải tươi.
Chẳng cần Cao Phụng dõi,
Nào có đom đóm soi.
Đời này mặc cỏ rậm,
Cảnh già cánh bèo lơi.
Bạn Sơn Dương nếu nhớ,
Ca buồn độc một lời.

tửu tận tình do tại