Chưa được gặp người hiền,
Vết ông sợ thất thoát.
Ngài là uý Thông Tuyền,
Hào phóng ai giống hệt.
Làm quan mũ áo cao,
Nghĩ thẳng ưa nói thật.
Thấy nổi bật khác người,
Chớ theo thường mà xét.
Việc sảy sau Thần Long,
Trong cung được giải quyết.
Kẻ uỷ thác nắm quyền,
Kính, thân sớm phân biệt.
Các quan vẻ ngượng ngùng,
Hoàng tộc không yếu bớt.
Bỗng nổi là quan tài,
Đài các tên được liệt.
Ao, quán đào sơ sơ,
Tôi may gặp dấu vết.
Việc ông làm dở dang,
Đi ngang khóc thảm thiết.
Bài "Bảo kiếm" ngâm vang,
Nghe hồn nơi mù mịt.

tửu tận tình do tại