Phủ họ Vệ ơn to thường đội,
Xe Phan thường đưa tới tin vui.
Thấy rõ thượng tướng giúp đời,
Lại còn phong hiệu cho người mẹ thân.
Giầu sang đã dành phần như thế,
Được vinh quang hơn kè bạn cùng.
Quận theo đất cũ đã phong,
Quốc là tên lớn mới dùng đem ban.
Tờ chiếu vua chim loan đưa lại,
Buổi sáng trong yến tới chúc mừng.
Truyền xa vị măng mùa đông,
Thế rồi cũng biết áo hồng mùa xuân.
Nối tiếp đời, cô Ban chép sử.
Thơm lành bà Mạnh ở liền bên.
Điều chính nghĩa đem luyện rèn,
Lời văn chữ viết như thần cả hai.
Nét họ Nhan bẻ bai như múa,
Tấm thân đem báo chúa bay tung.
Tiếc thay đủ hiếu với trung,
Hai cái đẹp đó không trưng đài kỳ.

tửu tận tình do tại