Nơi nơi rộn tiếng binh đao
Vườn xưa nay biết ra sao nữa rồi
Bạn xưa thưa thớt bóng người
Chiến chinh chốn chốn bời bời lòng ai