Tô Quý Tử long đong,
Sao chậm đeo sáu ấn.
Khách chư hầu sớm làm,
Thơ cổ thể tinh tấn.
Hiền, bác còn để đời,
Bệnh, tôi ngày càng bấn.
Vào lúc diệt Lâu Lan,
Hành quân có Lưu Oản.
Thập kỉ vừa khởi đầu,
Nghiệp vua vẫn quanh quẩn.
Hãy tới miếu Thương Ngô,
Khóc Cửu Nghi, mây ngắm.

tửu tận tình do tại