Kinh đô xưa chia tay,
Chân trời nay phiêu dạt.
Lặn lội nói hết sao,
Nói cười giống nhau hệt.
Đạo thuật có công noi,
Ông sớm nêu rõ nét.
Kế Tử nhà nhà mời,
Hồ Công nơi nơi biết.
Bắc Nga My cười dài,
Đông Ngọc Luỹ lén lút.
Cưỡi hổ dữ có khi,
Nhà trống trẻ sai vặt.
Khó tươi lại, sắc tàn
Chẳng nề bạc, tóc ít.
Ngóng mây thấy lòng buồn,
Coi cảnh dạ tan nát.
Loạn lạc lắm dày vò,
Đau buồn tin chẳng đạt.
Treo cờ ngay đầu đường,
Chống kiếm nơi li biệt.
Mãi là khách nơi xa,
Đời lão già sắp hết.
Vẻ sầu đổi được hình,
Bèn cuỡi cơn gió mát.

tửu tận tình do tại