Tuổi già vẫn mưu sinh,
Non sông xuân lại tới.
Hoa nở trong nhà nghèo,
Bên thành lẻ, lúa trỗi.
Vượt sông vốn bao la,
Xuống nước kéo không ngại.
Cò xuân né nhờ thuyền,
Bướm gió chăm bám lái.
Cửa vua, đức nghiệp cao,
Quận đường nhiều người giỏi.
Lắm bệnh thêm đường dài,
Ham vui nên chới với.

tửu tận tình do tại