Nam Hoang ngoài biên Viêm cũ,
Tháng mười không thấy sương sa.
Dừng tuần, đường dài khổ quá,
Áo ấm chẳng phải gửi ra.

tửu tận tình do tại