Ngô đồng rào rạt tiếng thu,
Lại thêm sắp tiễn chinh phu lên đường.
Tây Linh cỏ biếc khói vương,
Trăng cao, ngấn nước, hơi sương xuống đầy.

tửu tận tình do tại