Hang sâu ai khéo đựng nền chùa,
Nước biếc non xanh đúc một hồ.
Cũng muốn vui chơi phong cảnh bụt,
Ba sinh đã được mấy lần tu?


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 112, tháng 12-1926