Lão cuồng tóc trắng với non xanh
Nghiên bút sinh nhai thực khó khăn
Nước rộng trên hồ người chẳng kể
Núi trong tranh vẽ có ai cần!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.