25.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
2 bài thơ, 123 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Nhượng Tống (16 bài)
- Giản Chi (2 bài)
- Bùi Thế Mỹ (4 bài)
- Nguyễn Công Hoan (1 bài)
- Đông Xuyên (28 bài)
Tạo ngày 18/07/2014 15:13 bởi hongha83
Đào Duy Anh (1904-1988) là nhà nghiên cứu văn học, sử học Việt Nam. Ông sinh ở Nông Cống, Thanh Hoá; quê gốc ở Khúc Thuỷ, Thanh Oai, Hà Tây (nay là Hà Nội). Đào Duy Anh học Quốc học Huế trước năm 1923 (tốt nghiệp Thành chung năm 1923).

Tác phẩm tiêu biểu:
- Hán Việt tự điển
- Pháp Việt tự điển
- Việt Nam văn hoá sử cương
- Khảo luận về Kim Vân Kiều
- Tự điển Truyện Kiều

 

Thơ dịch tác giả khác

 1. Bạch Đằng hải khẩu (Nguyễn Trãi)
  15
 2. Bình Nam dạ bạc (Nguyễn Trãi)
  5
 3. Bốc cư (Khuất Nguyên)
  1
 4. Chí Linh sơn phú (Nguyễn Trãi)
  2
 5. Chu Công phụ Thành Vương đồ (Nguyễn Trãi)
  4
 6. Chu trung ngẫu thành (III) (Nguyễn Trãi)
  6
 7. Chu trung ngẫu thành kỳ 1 (Nguyễn Trãi)
  9
 8. Chu trung ngẫu thành kỳ 2 (Nguyễn Trãi)
  9
 9. Côn Sơn ca (Nguyễn Trãi)
  13
 10. Du Nam Hoa tự (Nguyễn Trãi)
  7
 11. Dục Thuý sơn (Nguyễn Trãi)
  11
 12. Đạo ý (Nguyễn Du)
  10
 13. Đề Bá Nha cổ cầm đồ (Nguyễn Trãi)
  4
 14. Đề Bão Phúc nham (Nguyễn Trãi)
  7
 15. Đề Đông Sơn tự (Nguyễn Trãi)
  6
 16. Đề Hà hiệu uý “Bạch vân tư thân” (Nguyễn Trãi)
  5
 17. Đề Hoàng ngự sử Mai Tuyết hiên (Nguyễn Trãi)
  4
 18. Đề kiếm (Nguyễn Trãi)
  6
 19. Đề Ngọc Thanh quán (Nguyễn Trãi)
  7
 20. Đề sơn điểu hô nhân đồ (Nguyễn Trãi)
  3
 21. Đề Thạch Trúc oa (Nguyễn Trãi)
  5
 22. Đề Trình xử sĩ vân oa đồ (Nguyễn Trãi)
  5
 23. Đề Từ Trọng Phủ Canh Ẩn đường (Nguyễn Trãi)
  4
 24. Đề vân oa (Nguyễn Trãi)
  8
 25. Đề Yên Tử sơn Hoa Yên tự (Nguyễn Trãi)
  8
 26. Đoan ngọ nhật (Nguyễn Trãi)
  5
 27. Đồ trung ký hữu (Nguyễn Trãi)
  5
 28. Đồ trung ký Thao giang thứ sử Trình Thiêm Hiến (Nguyễn Trãi)
  5
 29. Đông Hoàng Thái Nhất (Khuất Nguyên)
  1
 30. Đông quân (Khuất Nguyên)
  1
 31. Giang hành (Nguyễn Trãi)
  9
 32. Giang Tây (Nguyễn Trãi)
  7
 33. Hạ nhật mạn thành (I) (Nguyễn Trãi)
  6
 34. Hạ nhật mạn thành (II) (Nguyễn Trãi)
  7
 35. Hạ quy Lam Sơn kỳ 1 (Nguyễn Trãi)
  6
 36. Hạ quy Lam Sơn kỳ 2 (Nguyễn Trãi)
  6
 37. Hạ tiệp kỳ 1 (Nguyễn Trãi)
  6
 38. Hạ tiệp kỳ 2 (Nguyễn Trãi)
  7
 39. Hạ tiệp kỳ 3 (Nguyễn Trãi)
  6
 40. Hạ tiệp kỳ 4 (Nguyễn Trãi)
  6
 41. Hải khẩu dạ bạc hữu cảm (I) (Nguyễn Trãi)
  9
 42. Hải khẩu dạ bạc hữu cảm (II) (Nguyễn Trãi)
  7
 43. Hí đề (Nguyễn Trãi)
  9
 44. Hoạ Hương tiên sinh vận giản chư đồng chí (Nguyễn Trãi)
  5
 45. Hoạ hữu nhân Yên hà ngụ hứng kỳ 1 (Nguyễn Trãi)
  8
 46. Hoạ hữu nhân Yên hà ngụ hứng kỳ 2 (Nguyễn Trãi)
  5
 47. Hoạ hữu nhân Yên hà ngụ hứng kỳ 3 (Nguyễn Trãi)
  5
 48. Hoạ Tân Trai vận (Nguyễn Trãi)
  6
 49. Khán bảng thời cảm tác (Ngô Đức Kế)
  4
 50. Khất nhân hoạ Côn Sơn đồ (Nguyễn Trãi)
  6
 51. Ký cữu Dịch Trai Trần Công (Nguyễn Trãi)
  6
 52. Ký hữu (I) (Nguyễn Trãi)
  9
 53. Ký hữu (II) (Nguyễn Trãi)
  10
 54. Lâm cảng dạ bạc (Nguyễn Trãi)
  6
 55. Loạn hậu cảm tác (Nguyễn Trãi)
  6
 56. Loạn hậu đáo Côn Sơn cảm tác (Nguyễn Trãi)
  14
 57. Long Đại nham (Nguyễn Trãi)
  6
 58. Mạn hứng (I) kỳ 1 (Nguyễn Trãi)
  5
 59. Mạn hứng (I) kỳ 2 (Nguyễn Trãi)
  6
 60. Mạn hứng (II) kỳ 1 (Nguyễn Trãi)
  6
 61. Mạn hứng (II) kỳ 2 (Nguyễn Trãi)
  5
 62. Mạn hứng (II) kỳ 3 (Nguyễn Trãi)
  6
 63. Mạn thành (I) kỳ 1 (Nguyễn Trãi)
  4
 64. Mạn thành (I) kỳ 2 (Nguyễn Trãi)
  4
 65. Mạn thành (II) (Nguyễn Trãi)
  4
 66. Mộ xuân tức sự (Nguyễn Trãi)
  12
 67. Mộng đắc thái liên kỳ 1 (Nguyễn Du)
  10
 68. Mộng đắc thái liên kỳ 3 (Nguyễn Du)
  7
 69. Mộng đắc thái liên kỳ 5 (Nguyễn Du)
  7
 70. Mộng sơn trung (Nguyễn Trãi)
  9
 71. Ngẫu hứng kỳ 2 (Nguyễn Du)
  6
 72. Ngẫu hứng kỳ 5 (Nguyễn Du)
  4
 73. Ngẫu thành (I) (Nguyễn Trãi)
  7
 74. Ngẫu thành (II) (Nguyễn Trãi)
  9
 75. Ngô Châu (Nguyễn Trãi)
  5
 76. Ngư phủ (Khuất Nguyên)
  1
 77. Oan thán (Nguyễn Trãi)
  6
 78. Quá hải (Nguyễn Trãi)
  5
 79. Quá lĩnh (Nguyễn Trãi)
  8
 80. Quá Thần Phù hải khẩu (Nguyễn Trãi)
  9
 81. Quan duyệt thuỷ trận (Nguyễn Trãi)
  7
 82. Quan hải (Nguyễn Trãi)
  12
 83. Quy Côn Sơn chu trung tác (Nguyễn Trãi)
  8
 84. Sơ thu cảm hứng kỳ 1 (Nguyễn Du)
  5
 85. Sơ thu cảm hứng kỳ 2 (Nguyễn Du)
  6
 86. Tặng hữu nhân (Nguyễn Trãi)
  13
 87. Tầm Châu (Nguyễn Trãi)
  7
 88. Thái Thạch hoài cổ (Nguyễn Trãi)
  8
 89. Thanh minh (Nguyễn Trãi)
  11
 90. Thần Phù hải khẩu (Nguyễn Trãi)
  8
 91. Thiều Châu Văn Hiến miếu (Nguyễn Trãi)
  5
 92. Thính vũ (Nguyễn Trãi)
  19
 93. Thôn xá thu châm (Nguyễn Trãi)
  9
 94. Thu dạ dữ Hoàng Giang Nguyễn Nhược Thuỷ đồng phú (Nguyễn Trãi)
  6
 95. Thu dạ khách cảm (I) (Nguyễn Trãi)
  8
 96. Thu dạ khách cảm (II) (Nguyễn Trãi)
  8
 97. Thù hữu nhân kiến ký (Nguyễn Trãi)
  5
 98. Thu nguyệt ngẫu thành (Nguyễn Trãi)
  10
 99. Thu nhật ngẫu thành (Nguyễn Trãi)
  8
 100. Thứ Cúc Pha tặng thi (Nguyễn Trãi)
  7
 101. Thứ vận Hoàng môn thị lang Nguyễn Cúc Pha hạ tân cư thành (Nguyễn Trãi)
  5
 102. Thứ vận Trần thượng thư đề Nguyễn bố chánh thảo đường (Nguyễn Trãi)
  6
 103. Thương Ngô Trúc chi ca kỳ 01 (Nguyễn Du)
  5
 104. Thương Ngô Trúc chi ca kỳ 02 (Nguyễn Du)
  4
 105. Thương Ngô Trúc chi ca kỳ 03 (Nguyễn Du)
  5
 106. Thương Ngô Trúc chi ca kỳ 04 (Nguyễn Du)
  5
 107. Thương Ngô Trúc chi ca kỳ 06 (Nguyễn Du)
  5
 108. Thương Ngô Trúc chi ca kỳ 07 (Nguyễn Du)
  5
 109. Thương Ngô Trúc chi ca kỳ 11 (Nguyễn Du)
  4
 110. Thương Ngô Trúc chi ca kỳ 13 (Nguyễn Du)
  4
 111. Thương Ngô Trúc chi ca kỳ 14 (Nguyễn Du)
  4
 112. Thượng nguyên hộ giá chu trung tác (Nguyễn Trãi)
  6
 113. Tiên Du tự (Nguyễn Trãi)
  8
 114. Tĩnh Yên vãn lập (Nguyễn Trãi)
  5
 115. Tống tăng Đạo Khiêm quy sơn (Nguyễn Trãi)
  6
 116. Trại đầu xuân độ (Nguyễn Trãi)
  11
 117. Tức hứng (Nguyễn Trãi)
  8
 118. Tức sự (Nguyễn Trãi)
  7
 119. Vãn hứng (Nguyễn Trãi)
  11
 120. Vãn lập (Nguyễn Trãi)
  7
 121. Vân Đồn (Nguyễn Trãi)
  7
 122. Vân trung quân (Khuất Nguyên)
  1
 123. Vọng Doanh (Nguyễn Trãi)
  7