Ông hỏi đời sau ai khóc mình
Mà nay bốn biển lại lừng danh
Cho hay mọi cái đều mây nổi
Còn với non sông một chữ tình


Tháng 11-1965
(Kỷ niệm 200 năm ngày sinh Nguyễn Du)

Nguồn: Thơ từ Trường Quốc học Huế (Nhiều tác giả), NXB Văn học, 1996