Tán lá phủ dày ngàn dặm,
Đường cùng đến một góc non.
Nam tào dẫn lối biên khách,
Gió bấc đưa tin vợ con.
Thế núi nhiều lần mở đóng,
Tiếng vượn bất chợt có không.
Qua suối có người cười nói,
Cách bờ cô lẻ khói đồn.

tửu tận tình do tại