Từ Ngũ Lĩnh sống về rất ít,
Không một lời rượu rót đầy ly.
Cùng hoạch mưu tiễu trừ biên khấu,
Nay tạm rời đất chướng hoàn quy.
Cây đất Sở ve sầu kêu sớm,
Bóng rọi hồ trời mát đường đi.
Tìm cung khuyết nhìn sao Bắc Đẩu,
Dấn bước lên hỏi lối làm gì.

tửu tận tình do tại