25.00
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Bạch (330 bài thơ)
- Đỗ Phủ (1458 bài thơ)
- Vương Duy (152 bài thơ)
- Vương Xương Linh (64 bài thơ)
- Mạnh Hạo Nhiên (41 bài thơ)
Tạo ngày 23/07/2014 08:56 bởi tôn tiền tử
Ân Tế 殷濟, thi nhân đời Đường Đại Tông, Đức Tông, từng làm trong phủ Bắc Đình tiết độ sứ, sau bị Thổ Phồn bắt. Thơ còn 14 bài, chép trong Toàn Đường thi tục thập.