25.00
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Bạch (331 bài)
- Đỗ Phủ (1458 bài)
- Vương Duy (153 bài)
- Vương Xương Linh (65 bài)
- Mạnh Hạo Nhiên (40 bài)
Tạo ngày 23/07/2014 08:56 bởi tôn tiền tử
Ân Tế 殷濟, thi nhân đời Đường Đại Tông, Đức Tông, từng làm trong phủ Bắc Đình tiết độ sứ, sau bị Thổ Phồn bắt. Thơ còn 14 bài, chép trong Toàn Đường thi tục thập.