Hoa chưa nở
Thêm nhớ ai
Đến khi hoa nở buồn càng dai
Đã hẹn bên nhau khi còn nụ
Nay không gặp mặt độc hoài tình
Đêm thanh trăng sáng rơi dòng lệ
Ruột đứt quan san ai biết chăng

tửu tận tình do tại