Tu hú gọi theo mùa lúa sạ
Dòng sông nước loáng toả ra hồ
Xóm giềng lẩn dạng theo mưa nắng
Xót bát rau cần vị tuổi thơ


Bản ở trên theo Thơ tứ tuyệt (1996).

Bản trong Tuyển tập thơ tứ tuyệt (2006):
Tiếng tu hú gọi theo mùa lúa sạ
Dòng sông nước loáng khoả ra hồ
Xóm giềng lẩn dạng theo mưa nắng
Sót bát rau cần vị tuổi thơ
Nguồn:
1. Yến Lan, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 1996
2. Yến Lan, Tuyển tập thơ tứ tuyệt, NXB Văn học, 2006