Tạ từ thôn dã mấy buồn thương
Bỏ lại sau lưng lắm đoạn trường
Xứ lạ dấn thân làm lữ khách
Quê nhà đau đáu nỗi tha hương

Quê bạn chiều rồi mây gió cuốn
Trăm sông rồi nước cũng về nguồn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]