Một nửa chao nghiêng
Một nửa tròng trành...

Nửa thiêu, nửa lạnh
Nửa thành chơi vơi
Nửa thương theo gió
Giữa mênh mông trời.

Xa xót gió thu
Lửa ngày xưa ủ lại
Nhịp tim chừng trễ nãi
Thao thức nỗi niềm chi?


2-1996

Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011