Tình anh biện giải cho điều chậm chạp
Để em buồn, khi em muốn anh tăng:
Nghệ thuật từ em, anh phải vội vàng?
Anh lại, trả bài thì không cần thiết.
Con thú cưng của anh sẽ tìm cớ
Khi cực nhanh nhưng có vẻ lả lơi?
Thì anh nên đẩy, nương theo gió thôi;
Trong nhịp đẩy mà anh như không đẩy.
Con ngựa của anh khó kiềm tốc độ;
Nên, khát khao, yêu đã được vẹn toàn,