Nếu chung tình xưa nay vốn hiếm,
Kết quả nào việc tốt, thương thay.
Trước gió tây lệ đầy hai mắt,
Nhằm Dương Đài làm đám mưa bay.

tửu tận tình do tại