Ngày xuân trôi, đồng xuân lặng lẽ
Ẩm đất đai hoa đỏ lá xanh
Gió đông hàn thực thổi nhanh
Du ty lơ lửng mong manh vương người
Chuông xe nghé rượu mời đê cát
Hoa ngọc rơi réo rắt làn tiêu
Mộ hoang chao tiếng quạ chiều
Trăng lu cỏ rậm ma rầu nhớ quê

tửu tận tình do tại