Từ Cao Bằng xe ông vừa tới
Tôi phận thường, gặp mới lạ sao
Người ôm đá xót biết bao
Ba canh đẫm lệ, áo bào ông cho
Chốn quê nhà mịt mù đâu thấy
Biên ải xa biết mấy gian truân
Gặp nhau mai nở trắng ngần
Đẩy đưa năm cũ chuyển vần, sinh sôi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)