Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/07/2017 06:50

Bánh sắt trong dây sắt chuyển đều;
Làn dây nghiến xuống mặt đường kêu.
Xe đi, nhả vết dài vô tận
Xương máu dài ra cũng bấy nhiêu


Tháng 9-1964

Nguồn: Ánh trăng đạo lý, Nha Tuyên uý Phật giáo xuất bản, 1966