Trận sông Đằng thuở ấy,
Bình Nguyên, sách lược hay.
Thuỷ triều khi dâng mạnh,
Oai Vương dường đâu đây.
Người cảnh có sau, trước,
Non sông không dở, hay.
Giữa dòng suông gõ mái,
Vạt áo lệ tuôn đầy.

tửu tận tình do tại