Giặc Hán tham tàn ảo vọng ngông
Hoằng Thao tưởng dễ diệt dân Hồng
Đem tài trí mọn treo đầu đẳng
Bạt vía mạng hèn bỏ đáy sông
Thuở trước Ngô Quyền vung kiếm thép
Ngày sau Quốc Tuấn trỏ gươm đồng
Lừng danh đất Việt trang hùng sử
Sóng vỗ Bạch Đằng sáng cõi đông!


20-7-2016