Thạch Hồ khói sóng ngắm mà mê
Ríu rít chim ca hoa thắm khoe
Tự mọc cỏ thơm Trà Ma lĩnh
Ngang vươn cầu đẹp Việt Lai khê
Hiu hiu gió thổi bèo trôi dạt
Dằng dặc việc qua ác gác tê (tây)
Như cũ trăng thu in sóng nước
Thương tâm đừng hát dạ ô thê

tửu tận tình do tại