Lặng lẽ đêm thu, lặng lẽ nhà
Thông reo dòng chảy bến bờ xa
Gió còn thức, trăng khuya chưa lặn
Hương lửa tìm chi nữa, nơi ta


Cuối thu 1999

Nguồn: Nhịp cầu (thơ)/ NXB Quân đội, 2004.