Biết yêu thì khổ vô cùng
Không yêu cũng khổ, cầm lòng cứ yêu.

Đời tôi như đứa trẻ nghèo
Nhặt gom may được ít nhiều hương hoa.

Mai rồi tôi sẽ đi xa
Chút thơm gửi lại gọi là... tôi yêu...