15.00
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thanh Chiếu (42 bài)
- Lục Du (103 bài)
- Tân Khí Tật (42 bài)
- Văn Thiên Tường (12 bài)
- Nhạc Phi (6 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Cao Tự Thanh (3 bài)
Tạo ngày 09/07/2005 14:17 bởi Vanachi
Triệu Trường Khanh 趙長卿 tự hiệu Tiên Nguyên cư sĩ 仙源居士, sống khoảng trước sau năm 1224, là tôn thất nhà Tống, người huyện Nam Phong (nay thuộc Quảng Xương, tỉnh Giang Tây), ông không làm quan. Tác phẩm của ông có tập "Tích Hương nhạc phủ".