Đình con khói liễu nước tong tong,
Dã hoa trăng trắng hồng hồng.
Não người hồ gợn gió chiều đông,
Thổi bạt xuân dung.

Lại nữa thanh minh thời tiết,
Năm xưa viện nhỏ tương phùng.
Tựa lan can u tứ ngàn trùng,
Tàn hạnh hương xông.


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.