Đình con khói liễu nước tong tong,
Dã hoa trăng trắng hồng hồng.
Não người hồ gợn gió chiều đông,
Thổi bạt xuân dung.

Lại nữa thanh minh thời tiết,
Năm xưa viện nhỏ tương phùng.
Tựa lan can u tứ ngàn trùng,
Tàn hạnh hương xông.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.