Một luồng khe đá thông đường hẻm,
Chín phẩm đài vàng tựa chấn phong.
Chợ xóm người về vầng nguyệt ló,
Ghềnh khe khách lội ngọn trào tung.