Từng trải phong sương sửa việc ngoài,
Trung cần hai chữ vẹn gồm hai.
Dẹp yên đảng ác ong đồn sạch,
Vỗ được dân lành nhạn trạch vui.
Tiếng nức hai phương hầu có mấy,
Lòng thìn một tiết chẳng hề sai.
Cõi Đông tua lại can thành đấy,
Phức phức danh thơm thẻ ngọc bày.


Chép trong Càn nguyên ngự chế thi tập quyển III.

Nguồn: Nguyễn Thi Lâm, “Tác giả Trịnh Doanh và Càn nguyên ngự chế thi tập,” Tạp chí Hán Nôm, số 5(66), 2004