Chôn bên đồi hồn thơm cốt đẹp
Vùi dập trong sương núi mưa rừng
Khách thăm xót rêu mờ bia cũ
Đường nữ la hoang vắng tăng dừng
Hoa núi buồn như đôi má núm
Dáng liễu xanh trông giống mày xinh
Mặt hồ im chiều hôm gió nổi
Điệu thái lăng hoà lẫn u tình

tửu tận tình do tại