Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Sơ Đường)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Vương Bột (25 bài)
- Trần Tử Ngang (54 bài)
- Lạc Tân Vương (9 bài)
- Võ Tắc Thiên (5 bài)
- Thẩm Thuyên Kỳ (22 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 18/06/2014 14:09 bởi tôn tiền tử
Trịnh Âm 鄭愔 (?-710) tự Văn Tĩnh 文靖, người huyện Thương, Hà Bắc, đời Đường, đỗ tiến sĩ năm 17 tuổi. Vào đời Võ Hậu, anh em Trương Dị 張易 tiến cử vào triều làm Thị ngự sử, sau khi Trương Dị bãi quan thì làm Tuyên Châu tư hộ. Đời Trung Tông, ông nhậm Trung thư xá nhân, Thái thường thiếu khanh, Sử bộ thị lang. Tháng 2 năm Cảnh Long thứ 3 (709) ông nhậm chức Tể tướng, tới tháng 6 thì bị biếm làm Giang Châu tư mã, năm sau thì kết đảng với Lý Trùng Phúc 李重福 mưu phản, tôn Lý Trùng Phúc làm thiên tử và nhậm chức Tả thừa tướng, được ít lâu thì thất bại và xử tội chết.