Hơi lạnh năm nay giống Bắc phần
Trâu đi, Hổ tới, rộn ràng xuân
Khó nghèo lúng túng xoay cơm cháo
Giàu có xênh xang diện áo quần
Súng nổ bom gầm, căm lũ giặc
Xăng cao, gạo đắt, khổ thằng dân
Lạy trời mau rước hòa bình lại
Cùng hưởng yên vui hội Giáp Dần...


1974