Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thanh Chiếu (42 bài)
- Lục Du (103 bài)
- Tân Khí Tật (42 bài)
- Nhạc Phi (6 bài)
- Văn Thiên Tường (12 bài)
Tạo ngày 07/01/2018 16:18 bởi tôn tiền tử
Trần Thuần Tổ 陳淳祖 tự Đạo Sơ 道初, Duy Đạo 唯道, hiệu Trạo Sơn 卓山, người Thuỵ An (nay thuộc Chiết Giang), đỗ tiến sĩ năm Gia Hy thứ 2 (1238) đời Tống Lý Tông, giữ các chức quan Tri huyện Tiền Đường, Đề hạt, Thông phán Huy Châu, Tri quân Nam Khánh, Trừ bí thư lang, Tri châu An Cát, Chuyển vận phó sứ lộ Kinh Hồ Nam. Thơ nay còn 7 bài.