Chữa thương khi lỗ rút lui,
Nhà nhà lên núi vọng phu trông chồng.
Vô tình xuân đến bên sông,
Liễu dương vẫn rủ người không thấy về.

tửu tận tình do tại