Xong trận, sa trường máu vẫn tươi
Còi vang một tiếng lạnh muôn nơi
Ai đem quân lính cầm gươmg sắc
Lặng lẽ trong đêm vượt thác rồi