Quê nhà “Bà Liệt” đặt tên luôn,
Thời Lý thở xa, ruộng mía vươn.
Khác mẹ tuổi thơ chăm việc võ,
Phong vương lúc lớn sự vô thường.
Giáp chi ở lại chăm nghề vữa,
Con thứ đầu quân ngã chiến trường.
Hỏi chuyện Phúc Long đầu cuối rõ,
Họ Trần đều nói, gốc kiên cường.

tửu tận tình do tại